El centre es troba cerficitat per La Norma Internacional de Certificació de la Qualitat ISO 2001:2015.

El sistema de Gestió s´aplica a l´Ensenyament reglat de cicles formatius de Formació Professional específica i la gestió i impartició de Formació no reglada que ofereix el centre.

La Direcció del Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell (Escola Tècnica del Vestir,SL) considera i declara com objectius estratègics de la seva gestió els següents:

  • Aconseguir la plena satisfacció dels seus grups d´interès (alumnes, families, organismes oficials, equip docent, empreses col.laboradores, altres col.laboradors) mitjançant l´estricte compliments dels requeriments/serveis contractats.
  • Mantenir un alt nivell en la prestació dels serveis de formació en el marc de la millora continua del sistema de gestió de la qualitat.
  • Oferir una formació actualitzada i competitiva, d´acord amb la demanda del teixit empresarial, com una millora continua en metodologies i recursos d´ensenyament i aprenentatge.
  • Complir puntualment amb la normativa legal i reglamentaria aplicable a totes les activitats del centre.

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció es compromet a liderar i impulsar l´ execució de les següents accions:

  • Establir i mantenir un Sistema de Qualitat efectiu, millorant continuament la seva eficacia, planificant i desenvolupant en conjunt amb la resta de funcions del Centre de Formació.
  • En el marc d´aquest sistema , la determinació de la conformitat del treball als requeriments contractuals, normatius i organitzatius estarà sempre soportada per resultats i evidències objectives.
  • Assegurar que tot el personal del centre, Directiva, personal docent i la resta d´equip, estiguin totalment familiaritzats amb l´operativa del Sistema de Qualitat mitjançant la seva correcta formació i informació.
  • Revisar la continuada adeqüació de la Política de Qualitat amb els seus objectius respecte als requeriments dels clients, legals i organitzatius.

El Sistema de Qualitat d´ ETDV/CTS està basat en els requeriments de la Norma UNE-EN- ISO 9001:2015.

Meritxell Fonts

Direcció del Centre