Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Projecte educatiu

El Projecte Educatiu reflecteix els nostres trets d'identitat, missió, formulació d'objectius i la nostra estructura organitzativa.

CTS, com a centre en l’àmbit del sistema educatiu, té la finalitat d’instruir i formar per tal que cada alumne surti de l’escola dotat de tot allò que li cal per desenvolupar-se com a professional en l’actual mercat laboral.

La formació professional inicial així com la formació ocupacional i continua al llarg de la vida és l’instrument per assolir la inserció laboral i/o millora de l’ocupabilitat de l’alumne en l’actual mercat laboral.

Altres finalitats són:

 • Adquirir competències tant tècniques com tranversals per l’adaptació al món laboral.
 • Comprendre l’organització i característiques del sector corresponent, per ser competitius i aconseguir la inserció laboral.
 • Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora vers el propi futur professional.

Objectius a assolir a CTS

Grups d´interès

 • Alumnes
 • Famílies
 • Claustre de Professorat
 • Equip de gestió del centre: secretaria i administració
 • Empreses/Organitzacions amb convenis amb el centre
 • Departament d’Educació
 • Departament d’Ocupació – Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Entitats públiques: Ajuntament de Sabadell, Consell Comarcal del Vallès Occidental
 • Proveïdors de productes i/o serveis: aula virtual, sistemes de gestió, sistema de seguretat i alarmes, neteja, màquines vending, material, manteniment de les instal.lacions i equipaments, sistemes de comunicació…
 • Gestoria laboral i fiscal
 • Mútua d’accidents per a treballadors
 • Serveis de prevenció de riscos laborals
 • Empresa certificadora de Qualitat
 • Cossos d’emergència: Protecció civil i bombers.
 • Veïns
 • Socis

Identitat i caràcter propi

Som un centre d’ensenyament privat forjat al llarg de més de 35 anys, es caracteriza per ser un centre acollidor i amb gran compromís amb l’alumne i el seu futur professional. Tenim la voluntat ferma de ser referent de Qualitat formativa i assoliment dels objectius d’excel.lència. S’aconsegueix mitjançant l’acompanyament amb un gran equip de professionals (docents, tutors, coordinadors) .

L’equip docent són professionals en actiu en el sector, experts del sector en actiu o bé amb experiència previa en el sector que garanteixen la formació de qualitat de CTS. No només transmeten els conceptes acadèmics sinó tota la seva experiència vivencial a l’aula. La seva passió per el tema i la capacitat de comunicar el seu entusiasme és fundamental per motivar a l’alumne a descobrir i explorar més enllà.

El contacte i col·laboracions amb empreses i organitzacions del teixit empresarial tan local com internacional fa que el nostre Projecte educatiu evolucioni amb les necessitats actuals, amb una resposta ràpida i flexible.

El respecte, el compromís amb la societat, el compromís amb l’alumne, la innovació, l’emprenedoria i l’esforç i l’excel·lència de l’activitat educativa, són els valors que caracteritzen CTS.

Característiques del centre

Som un centre d’ensenyament privat que Impartim els ensenyaments següents:

 • Formació Professional del departament d’Educació de Catalunya
 • Formació Ocupacional del departament d’Ocupació de Catalunya
 • Formació continua al llarg de la vida

Família Tèxtil, confecció i pell

Cicles formatius autoritzats per el Departament d’Educació:

 • CFGM Confecció i Moda
 • CFGS Patronatge i Moda

Certificats de Professionalitat autoritzats per el Departament d’Ocupació (SOC):

 • TCPF0109 Adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell
 • TCPF0212 Confecció de vestuari a mida en tèxtil i pell

Família Imatge i so

Cicles formatius autoritzats per el Departament d’Educació:

 • CFGM Vídeo, dj i so
 • CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius (presencial i a distància)

Família Informàtica i comunicacions

Certificats de Professionalitat autoritzats per el Departament d’Ocupació (SOC):

 • IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web

Família Administració i gestió

Certificats de Professionalitat autoritzats per el Departament d’Ocupació (SOC):

 • ADGG0208 Activitats administratives en relació al client
 • ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents
 • ADGD0208 Gestió Integrada de Recursos Humans

Apostem per la Formació Dual. En aquesta formació els alumnes comparteixen la seva formació entre el centre educatiu i l’empresa, rebent una remuneració i amb el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant el treball. Tots els cicles que impartim s’ofereixen en modalitat Dual.

Apostem per la formació a distància en la família d’Imatge i so en el cicle formatiu de grau superior d’Animació 3D, jocs i entorns interactius.

Les pràctiques en empresa (FPDUAL) , la innovació i l’emprenedoria són eixos vertebrals de qualsevol pla de formació del centre.

La línia pedagògica està forjada en els següents punts:

El centre és un àmbit d’aprenentatge i desenvolupament de totes les seves potencialitats creatives, tant en la seva dimensió individual com grupal. L’acompanyament i seguiment de l´alumnat és una constant en tot el Projecte educatiu de CTS.

Tots els membres del centre estimulen a l’alumne perquè adoptin uns coneixements i sobretot unes actituds positives, critiques i constructives vers la seva futura professió.

Els professors estan o han estat en actiu en empreses del sector. Els professors exerceixen el seu paper mediador entre l’alumne/a i la professió. La seva passió per el tema i la capacitat de comunicar el seu entusiasme és fundamental per motivar a l’alumne a descobrir i explorar més enllà.

El nostre Projecte Educatiu s’adapta d’una manera ràpida i flexible a les necessitats del sector industrial, tan a nivell de coneixements, recursos com metodologies pedagògiques. La metodologia de treball per projectes és una línia transversal a tots els nostres estudis.

Plantejaments educatius

CTS té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen el sector industrial i professional actual, d’una manera democràtica, i vetllant perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui orientada per el respecte, el compromís amb la societat, el compromís amb l’alumne, la innovació, l’emprenedoria i l’esforç i l’excel·lència de l’activitat educativa.

Els objectius del centre es troben recollits al Projecte de Direcció vigent. La planificació de les activitats docents corresponents a un curs acadèmic la recull el document de PLANIFICACIÓ GENERAL ANUAL I la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA)

El respecte, el compromís amb la societat, el compromís amb l’alumne, la innovació, l’emprenedoria i l’esforç i l’excel·lència de l’activitat educativa, són els valors que caracteritzen CTS.

A més d’aquests objectius, CTS té definits els objectius educatius propis de cada titulació:

 • Adaptar les programacions i l’activitat pedagògica a les necessitats de l’alumne així com del món laboral actual.
 • Metodología per projectes. Formar per el treball individual, en grup i cooperatiu.
 • Dotar a l’alumne de tècniques i recursos actuals i innovadors que els permetin ser autònoms en el seu futur laboral.
 • Avaluar per assolir aquests objectius:
  • Valorar el progrés individual i assoliment d’objectius de programa.
  • Valorar l´actitud de l´alumne
  • Per millorar les programacions de les matèries.
  • Per l’aprenentatge continuo. Entenent l’avaluació com a part del procés d’E-A.
 • Coordinar la programació dels objectius i continguts de les diferents matèries de coneixements, procediments, valors-actituds-normes en tot el centre educatiu.
 • Regular el procés d’aprenentatge i establir mecanismes necessaris per tal de que tots els alumnes puguin assolir objectius.
 • Fomentar als alumnes a participar a projectes reals, concursos, activitats i premis que aportin valor afegit a la seva experiència acadèmica així com afavorir el seu desenvolupament professional.
 • Us de noves tecnologies. Incorporar en el programa aquells recursos innovadors que puguin facilitar la millora dels resultats del seu aprenentatge. Tots aquests objectius es recullen a la CARTA DE COMPROMÍS del centre.

Fomentar el respecte a tot tipus de persona, entre iguals i entre altres. Procurar que cap alumne quedi exclòs per la seva procedència cultura o social, o per les característiques intel·lectuals o físiques.

El respecte, el compromís amb la societat, el compromís amb l’alumne, la innovació, l’emprenedoria juntament amb l’esforç i l’excel·lència de l’activitat educativa, són els valors que caracteritzen CTS.

El projecte curricular

El projecte curricular recull els criteris que orienten la concreció i desenvolupament del currículum, la planificació de les activitats d’Ensenyament-Aprenentatge, la distribució curricular de les matèries, àrees, crèdits i/o mòduls a cada etapa educativa, els criteris d’avaluació i promoció, d’organització pedagògica i la metodologia emprada, etc.

Tots els alumnes accedeixen a l’Aula Virtual CTS on es recull dins l’apartat Biblioteca de l’alumne tota aquesta informació actualitzada i vigent segons cada titulació.

Organització del centre

CTS d’acord amb la normativa vigent i la seva identitat té definit un sistema d’organització i de gestió, recollit a la Normativa interna de l’alumne i a la Normativa interna del professorat de cada curs acadèmic.

La junta de Direcció i el Claustre de Professorat són els òrgans de participació i gestió, i és en aquestes entitats col·legiades on es prenen totes les decisions estratègiques de CTS.

A més, existeixen reunions col·legiades d’equips docents, de blocs de professors/es per àmbits educatius d’FP i SOC, coordinacions d’estudis, reunions de tutors i tutores, equips de millora, equip directiu i comissió de qualitat.

Equip

L’equip de Direcció són la directora i socis del centre.

 • Secretaria acadèmica
 • Administració
 • Els/les tutors/es de grup.
 • Els/les tutors/es d´FCTS I FPDUAL
 • La coordinació de Formació Professional per cicles formatius.
 • La coordinació de Formació Ocupacional
 • La coordinació de Qualitat.
 • La coordinació de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
 • La coordinació de la pàgina web del centre, aula virtual i xarxes socials.
 • La coordinació de Prevenció de Riscos Laborals.

La inclusió i atenció a la diversitat de l’alumnat

En la mesura de les disponibilitats materials i personals, CTS ofereix seguiment i atenció personalitzada específics per atendre a les necessitats concretes dels/les alumnes a través de l’equip de tutors/es de cada grup.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website